baovesuckhoegiadinh.com

Tịnh Trần Đức Như Lai dù Từ Bi Trí Tuệ vô hạn lượng nhưng người mà không có Phước Duyên

Tịnh Trần
Đức Như Lai dù Từ Bi Trí Tuệ vô hạn lượng nhưng người mà không có Phước Duyên...
Ngài cũng chẳng thể ra tay cứu độ được cho người..
Những người mà không có Phước Duyên như gà khác mẹ, khó khuyên đặng được...
Như thú tham ăn giằng xé giết lẫn nhau..?
Như nước ở qúa xa không thể cứu được lửa gần...
Như người đã bi mê ngủ mà còn tiêm thêm thuốc gây mê thuốc ngủ vậy..
Thật khó làm họ tỉnh dậy...
13/03/2019
1 bình luận:
Nguyễn Quyền
13-03-2019, 02:25:08
Nam mô a di đà Phật

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *